Občiansky tribunál

My, občania Slovenskej republiky, vychádzajúc z morálnych hodnôt a všeobecnej vôle ľudu ustanoviť právny a legitímny stav v štáte, v zmysle zaviesť spravodlivý poriadok a prispieť k všeobecnému blahu a šťastiu celého národa potvrdzujeme vznik

Občianskeho tribunálu

ako tribunálu rozumu, nástroja pre ustanovenie, vykonávanie a dodržiavanie prirodzeného práva a spravodlivosti v štáte. Občiansky tribunál sa stáva dočasným, jediným ústavodarným, zákonodarným, výkonným a súdnym orgánom počas stavu ústavnej núdze. Zákonodarný orgán rozhoduje na princípe väčšiny. Občiansky tribunál umožňuje prostredníctvom vrodeného práva vyvodiť ústavnoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť verejných činiteľov za zločiny proti základom republiky a trestným činom proti ľudskosti, spáchaných na nevinnom a bezbrannom obyvateľstve. Občania sa nechali zviesť zdaním samostatnosti, práva a slobody za pomoci skorumpovaných médií. Až vtedy, keď sa na základe lúpeží majetku obyvateľov a štátu a znižovania životnej úrovne na hranicu chudoby presvedčili, že ide o vlastizradu a genocídu slovenského národa, začali povstanie proti neľudskému režimu. Ustanovujeme retroaktívnu objektívnu zodpovednosť za spáchané zločiny verejných činiteľov, s možnosťou uplatnenia retribučného práva, ktoré sa vzťahuje na všetkých verejných činiteľov a funkcionárov. Spravodlivosť bude vykonávať Špecializovaný legitímny trestný súd. Moc v štáte je vlastníctvo občanov a nemôžu si ju privlastniť politické strany a hnutia. Pri budovaní novej spoločnosti sa opierame o Memorandum slovenského občana.

Občiansky tribunál

1. Schválený na verejnom rokovaní občanmi – prirodzenými vlastníkmi moci, dňa 9.11.2013, občiansky tribunál je dočasné štátne zriadenie v stave ústavnej núdze – revolúcia – nepísané právo 2. Vlastníkmi moci sú občania a akýkoľvek výklad v rozpore so suverenitou občanov je neplatný. Cenzúra štátneho útvaru. 3. Výbor Občianskeho tribunálu – kolektívne rozhodovanie na väcšinovom princípe, stanovený je hovorca. – Občiansky tribunál- zastupuje, koná, vyjednáva. Občiansky tribunál – má potvrdenie súhlasu vlastníkmi moci – podpisy občanov 4. Retribučný tribunál – výkon spravodlivosti, zrýchlené súdne procesy 5. Trestnoprávna a majetková zodpovednosť, odvolateľnosť verejných činiteľov 6. Po schválení novej ústavy občiansky tribunál preberá kontrolnú právomoc – výkon štátnej moci v súlade s ústavou Republiky Slovensko V Bratislave dňa 9.11.2013