Dôvody vzniku Občianskeho tribunálu Slovenska.

Doba neslobody od 1. mája 2004, zmenou zákonodarnej moci slovenských občanov na Európsku úniu korporácií.

Zánik štátu zmenou zákonodarnej moci podľa zmluvnej teórie Johna Locka.
(Zánik štátu zrušením spoločenskej zmluvy- ústavy)

Premisy teórie zmluvného vzniku štátu:

„Štát neexistuje kvôli zákonom, ale kvôli zákonodarnej moci občanov.“
„Z ničoho pochádza iba nič.“
„Občania podrobení zákonom EÚ nie sú ich autorom.“
„Stav rovnosti je vyjadrený mocou a právomocou občana.“
„Nikto nemá prirodzenú právomoc nad svojim blížnym a keďže moc nevytvára nijaké právo, ostávajú základom každej legitímnej autority medzi ľudmi zmluvy.“
„V štáte je len jedna zmluva, zmluva spoločenského združenia. A táto sama vylučuje všetky ostatné zmluvy nejaká verejná zmluva (EÚ) ktorá by ju porušovala je nepredstaviteľná.“

Vnútroštátne dôvody zániku štátu zachovaním občianskej spoločnosti:

Prvým spôsobom je zmena zákonodarnej moci.

„Občania žijúci v štáte, v ktorom osoby, neoprávnené k takému konaniu, vezmú na seba právomoc dávať zákony, nie sú nimi viazaní.“

1. Ak kladie osoba/osoby vlastnú ľubovôľu na miesto zákonov, ktoré nie sú v súlade s vôľou spoločnosti.
2. Ak táto osoba/osoby zmenia princípy volebného práva legislatívy bez súhlasu občanov
- zákon o kupovaní politických strán- zákon o voľbách,
3. Ak takáto osoba/osoby znemožňujú zhromaždenie legislatívy.
- protesty Gorila, výkon práva na povstanie,
4. Ak vydá ustanovená legislatíva občanov do područia cudzej moci.
- zmenou zákonodarnej moci na EÚ

(smernice a nariadenia EÚ majú prednosť pred zákonmi občanov SR),
- média jazyk korporácií, moc ustanovujúca

parlament korporácií, moc ustanovená,
- cenzúra práva na slobodný prístup k informáciám,
- zrušenie spoločenskej zmluvy písomným úkonom,
- zrušenie zmluvy faktickým konaním - povstaním.

Druhým spôsobom zániku štátu z vnútra je konanie legislatívy proti dôvere do nej vkladanej, keď sa snaží siahnuť na vlastníctvo občana, a tým získať neoprávnené postavenie pána rozhodujúceho bez legitimity. Pôvodná legislatíva sa ocitá s občanmi svojim konaním vo vojnovom stave.
- precedensy protektorátu Slovensko

(OS v P. č. k. 13Ps 14/2004, formálne namietaná uzurpácia samosprávnej moci, prezidenta, poslancov do EP, menšinou oprávnených voličov.),
- 80% občanov nedôveruje súdnej moci

John Locke jednoznačne , vo všetkých porušeniach tejto dôvery, formuluje právo na povstanie občianskej spoločnosti.

„Akýkoľvek výklad v rozpore s mocou a právomocou občanov je neplatný.“
„Autentickým vykladačom zákona je slobodná vôľa občana.“

Locková zmluvnoprávna koncepcia štátu a moci je teoretickým východiskom vzniku štátov. Právny štát s vládou zákona, podľa Locka, je univerzálne akceptovaným modelom rozvinutých krajín sveta.

Účelom štátu je sebazáchova občanov. Organizovane, všeobecnou vôľou občanov sa chráni holý život a majetok osoby, ktorým sa život človeka zabezpečuje.

Právnou skutočnosťou je zmena zákonodarnej moci občanov na cudziu moc. Následkom je protektorát Slovensko a presadzovanie cudzej vôle okupantov, vlastizradcov a kolaborantov.

Hnacou silou
finančných elementov je vojna človeka proti človekovi, zvrátenými spoločenskými vzťahmi, chamtivosťou a nenávisťou , normami ovládajúcimi život. Hlad, bieda, nezamestnanosť a bezprávie na okupovanom území. Zbavením národa práv a národného vedomia má fašistická správa za cieľ exekučnými, hromadnými popravami vyhubiť celý národ, národnosti, etnické a náboženské skupiny. V duchu tohto rasového zákonodarstva nás okupanti a ich prisluhovači vylučujú z verejného a súkromného života, oberajú o majetok, ľudskú dôstojnosť, slobodu a život v krematóriách, selekciou na ulicu.

Občiansky tribunál
je celonárodný slovenský orgán pre riadenie odboja a obrany proti zverstvám cudzej moci. Prevzatú štátnu moc vykonáva až do doby, slobodného a demokratického zriadenia legitímnych slovenských orgánov.